OŠ Rude traži pomoćnika u nastavi!

26. veljače 2020.
Komentari isključeni
1.532 Pregleda

Osnovna škole Rude u potrazi je za pomoćnikom u nastavi. Trenutno ih na tržištu rada nema, pa ako ste zainteresirani za posao javite se na natječaj.

Poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi / stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

Grad Samobor prijavitelj je projektnog prijedloga „Vjetar u leđa-faza III“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ temeljem poziva UP.03.2.1.01 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Osnovna škola Rude, Rude 93, Samobor,
kao partner u projektu ,,Vjetar u leđa-faza III” raspisuje

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi / stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Rude, Samobor

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: Osnovna škola Rude, Samobor

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

Prijevoz na rad: vlastiti prijevoz

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

UVJETI:

najmanje završena četverogodišnja srednja škola ili gimnazija
nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
nekažnjavanost

Prednost će imati osobe:

s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnike u nastavi
s iskustvom u neposrednom radu s djecom
sa svjedodžbom / diplomom iz područja odgojno-obrazovne, zdravstvene ili humanističke struke

Na Poziv se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. 

ODABIR KANDIDATA

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koje će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta ”Vjetar u leđa-faza III”.
Povjerenstvo će biti sastavljeno od djelatnika osnovne škole i predstavnika Grada Samobora.

UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. Radno vrijeme biti će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidati su u obvezi sudjelovati u programu edukacije u trajanju od minimalno 20 sati, osim kandidata koji su već ranije sudjelovali u programu edukacije za pomoćnika u nastavi. Kandidati su obvezni savladati navedeni program edukacije tijekom prva dva mjeseca rada.

POSTUPAK PRIJAVE

U prijavi na ovaj poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

Životopis
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)
uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Poziva

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Preslike ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.
Grad Samobor zadržava pravo uvida u originalne dokumente.

DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO

Prijave se podnose preporučeno poštom na sljedeću adresu:

Osnovna škola Rude

Rude 93

10 430 Samobor

s naznakom ”Prijava za pomoćnike u nastavi”.

Rok za podnošenje prijava je od 26. veljače do 4. ožujka 2020.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.