Javni poziv za kupnju POS-ovih stanova u Gundulićevoj

16. siječnja 2015.
Komentari isključeni
4.022 Pregleda

Grad Samobor je raspisao javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje. Investitor gradnje stanova u samoborskom istočnom naselju, u Gundulićevoj ulici je Republika Hrvatska, a cijene stanova određene su sukladno odrebama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Veličina stana koju podnositelj zahtjeva može kupiti na spomenutoj lokaciji zavisi o broju članova obiteljskog domaćinstva. Tekst javnog poziva i Odluka o kriterijima i mjerilima za kupovinu stanova dostupni su na internetskim stranicama Grada Samobora.

Na temelju članka 12. i 13. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/14) objavljuje se

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja liste reda prvenstva za kupnju stana

iz Programa društveno poticane stanogradnje

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stana građenih prema Programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu Program).

Investitor gradnje stanova na lokaciji u Samoboru, Istočno naselje, Gundulićeva ulica je Republika Hrvatska.

Cijena stana je u skladu s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti na predmetnoj lokaciji ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

 1. za 1 osobu do 50 m2 stambenog prostora
 2. za 2 osobe do 65 m2 stambenog prostora
 3. za 3 osobe do 80 m2 stambenog prostora
 4. za 4 osobe i više do 90 m2 stambenog prostora

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima samo jedan od bračnih drugova, hrvatski državljanin, ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću, odnosno kuću za odmor, te druge nekretnine znatnije vrijednosti, ako on i članovi njegova domaćinstva nemaju odgovarajući stan ili kuću u vlasništvu, te ako on i članovi njegova domaćinstva nisu prodali stan koji su otkupili po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili da on i članovi njegova domaćinstva nisu imali stan ili kuću u vlasništvu koju su prodali, darovali, zamijenili ili na drugi način otuđili u proteklih 5 godina.

Članovima obiteljskog domaćinstva smatraju se bračni drug, potomci i osobe koje je prema Zakonu dužan uzdržavati ili osoba koja pruža kupcu ili drugim korisnicima stana nužnu njegu i pomoć samo dok potreba za nužnu njegu i pomoć traje.

Odgovarajućim stanom smatra se vlasništvo stambenog prostora (stan ili kuća) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još 10 m2 .

Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Lista reda prvenstva se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:

 1. vrijeme prebivanja na području Grada Samobora za podnositelja zahtjeva

 2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi)

 3. stambeni status

 4. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj

Bodovi dobiveni prema kriterijima zbrajaju se, te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi reda prvenstva (u daljnjem tekstu Lista).

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na propisanom obrascu “Zahtjev za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje” (u daljnjem tekstu Zahtjev) koji se može podignuti u Gradu Samoboru, Upravni odjel za razvoj grada, Trg kralja Tomislava 5, soba 102, svakim radnim danom za vrijeme trajanja pozivnog roka od 8 do 14 sati (gđa. Vesna Petrić, tel. 3378-151) ili na službenoj internet stranici Grada Samobora.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće isprave:

 1. domovnicu za podnositelja zahtjeva (preslika)

 2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva (izvornik)

 3. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva (preslika)

 4. uvjerenje nadležnog županijskog ureda za katastar za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva o posjedovanju ili neposjedovanju nekretnina (izvornik)

 5. uvjerenje iz zemljišnih knjiga Općinskog suda u Samoboru za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva o posjedovanju ili neposjedovanju nekretnina (izvornik)

 6. uvjerenje – potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine (izvornik)

 7. ovjereni preslik radne knjižice za podnositelja zahtjeva (stranica s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 01. srpnja 2013.) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 01. srpnja 2013.)

 8. potvrde o ukupnim primanjima za podnositelja zahtjeva i svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu

 9. dokumente kojima se dokazuje stambeni i socijalni status: ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom, ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu ili kući, odnosno kod treće osobe (za podnositelja zahtjeva koji nema zaključen ugovor)

 10. izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za podnositelja zahtjeva koji nemaju kuću ili stan adekvatne površine

 11. izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o postojanju izvanbračne zajednice potpisanu i ovjerenu kod javnog bilježnika od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce

 12. izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva izjavljuje za sebe i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, niti da su otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te isti prodali trećoj osobi kao i da nisu imali stan ili kuću u vlasništvu koju su prodali, darovali, zamijenili ili na drugi način otuđili u proteklih 5 godina, ovjerena kod Javnog bilježnika.

  Zahtjevi s propisanim ispravama podnose se Povjerenstvu za utvrđivanje liste reda prvenstva radi kupnje stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) a predaju se u zatvorenoj koverti najkasnije do petka 27.veljače 2015. godine do 14,30 sati bez obzira na način dostave na adresu:

                                                                                                 GRAD SAMOBOR

  Samobor, Trg kralja Tomislava 5

  sa naznakom “Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a -NE OTVARAJ-”

  Zahtjevi se mogu predati i izravno u urudžbeni zapisnik Grada Samobora (soba 116).

  Nepravovremeno pristigle zahtjeve neće se razmatrati.

  Povjerenstvo će obaviti bodovanje i utvrditi prijedlog Liste.

  Povjerenstvo za utvrđivanje Liste ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva da u roku15 dana po primljenoj obavijesti upotpuni zahtjev s potrebnom dokumentacijom.

  Ukoliko se nakon proteka roka od 15 dana zahtjev ne upotpuni, isti se neće razmatrati.

  Povjerenstvo utvrđuje Listu, te prijedlog Liste objavljuje na oglasnoj ploči i službenim internetskim stanicama Grada Samobora.

  Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed iz prijedloga Liste i obavljeno bodovanje.

  Povjerenstvo ima pravo provjere stvarnih uvjeta stanovanja za podnositelja zahtjeva koji nemaju stan ili kuću adekvatne površine.

  Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Samobora u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste.

  Konačnu Listu utvrđuje gradonačelnik Grada Samobora.

  GRADONAČELNIK

  Krešo Beljak, mag. educ. geogr.

Mislav Maroević

Novinarstvom se aktivno počeo baviti 1976. u danas kultnom magazinu Svijet. Radijsku karijeru započinje 1978. godine na Radio Samoboru. Početkom devedesetih godina podiže obiteljsku tvrtku Matis, koja 2004. godine dobiva koncesiju Radio Samobora.

Komentari nisu dopušteni.